Welke mogelijkheden zijn er voor een ondernemer?

Almere biedt ondernemers ontplooiingskansen. Almere kent een enorme diversiteit in huisvestingsaanbod, waarbij u kunt kiezen uit koop, huur of erfpacht. Maar u kunt ook een kavel kopen en er zelf een bedrijfspand op bouwen. De gemeente kijkt graag samen met u wat voor uw type bedrijf of initiatief een geschikte locatie is. Met uw vraag als uitgangspunt, levert Almere u advies en maatwerk, want ieder bedrijf is uniek.

​Almere biedt onder andere mogelijkheden aan op:

Bedrijfsverzamelgebouwen en kleinschalige bedrijfshuisvesting

Kleinschalige bedrijven zijn belangrijk voor de economische groei in Almere. Betaalbare bedrijfshuisvesting is daarvoor een voorwaarde. Bedrijfsverzamelgebouwen zijn bijna op elk bedrijventerrein te vinden. Verder kunt u terecht bij de KvK (voor gemeenschappelijke voorzieningen voor kleine bedrijfjes en ZZP-ers) en bij bedrijfsmakelaars.

Bedrijf aan huis; (Vrij) Beroep of bedrijfsmatige activiteit aan huis

Voorwaarden U mag gedeelten van uw huis gebruiken voor kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-verbonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die behoren tot een categorie die niet belastend is en/of overlast oplevert voor de directe omgeving. Het gebruik van ruimten in een woning en erfbebouwing ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen en/of bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • tot 50% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en erfbebouwing mag voor een aan-huis-verbonden beroep en/of bedrijfsmatige activiteiten aan huis worden gebruikt;
  • het gebruik mag geen ernstige hinder voor het woonmilieu opleveren c.q. geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of de buurt; het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; er wordt geen horeca uitgeoefend met uitzondering van ruimte voor bed & breakfast;
  • er wordt geen detailhandel uitgeoefend met uitzondering van ondergeschikte detailhandel;
  • het beroep of de bedrijfsmatige activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend. Er is maximaal één fulltime werknemer in dienstverband toegestaan; een kinderdagverblijf, seksinrichting, catering en munitie- en vuurwerkopslag zijn geen aan-huis-verbonden beroep of bedrijfsmatige activiteit aan huis als bedoeld in deze regeling en zijn daarom niet toegestaan.

Indien bovenstaand beleid (Nota kleine bouw) nog niet in een bestemmingsplan verwerkt is dient u een omgevingsvergunning voor de activiteit planologisch strijdig gebruik aan te vragen. De volledige tekst van dit beleid vindt u hier

Het aanvragen van een omgevingsvergunning doet u via www.omgevingsloket.nl. Meer informatie hierover vindt u op www.almere.nl Aan het aanvragen van een dergelijke vergunning zijn kosten verbonden. De bedragen vindt u in onze legesverordening op www.overheid.nl onder lokale regelingen.

1. Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor uw buurt geeft uitsluitsel over de mogelijkheden. Wij adviseren u daarom voor u een verzoek indient, eerst het bestemmingsplan te raadplegen. Sluit het bestemmingsplan uw geplande activiteiten uit dan heeft het ook geen zin om een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan in te dienen. De nieuwere bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor inzage van de papieren bestemmingsplannen kunt u een afspraak maken bij de balie van team frontoffice van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit doet u eenvoudig via afspraak maken, wijzigen en afzeggen.

2. Aan-huis-verbonden beroep

De definitie van een aan-huis-verbonden beroep zoals die in de huidige bestemmingsplannen wordt gegeven luidt: “het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, verzorgend of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en herkenbaar blijft”.

3. Vrij beroep

Een vrije beroepsbeoefenaar is iemand die wordt gevraagd om zijn individuele persoonlijke kwaliteiten. Deze liggen in het algemeen op artistiek of academisch of HBO-niveau. Dit houdt in dat hij voor zijn werkzaamheden niet een ander in zijn plaats mag sturen. Bedrijfsbeoefenaren mogen dat wel. Het persoonlijke karakter betekent dat de dienstverlener iets specifieks aan de dienst geeft.

Voor registratie in het handelsregister maakt de Handelsregisterwet onderscheid tussen Beroep en bedrijf. Een bedrijf wordt ingeschreven in het handelsregister. Vrije beroepsbeoefenaren kunnen zich niet inschrijven in het handelsregister.

Het uitoefenen van vrije beroepen in huis is in overeenstemming met de bestemming “wonen”, ten minste voor zover het vrije beroep van het gebouw waarin wordt gewoond, wordt uitgeoefend. Kenmerk van deze beroepen is een sterke verwevenheid tussen wonen en werken. De in de bestemming “woondoeleinden” opgenomen bebouwingsmogelijkheden zijn ook van kracht bij het bouwen ten behoeve van een vrij beroep.

Traditionele vrije beroepen, zoals een notaris, een huisarts, een tandarts, een accountant e.a. zijn binnen de woonbestemming altijd toegestaan, mits de woonfunctie in overwegende mate intact blijft en het beroepsmatig gebruik zich beperkt tot een vloeroppervlak van maximaal 33%. Voor het uitoefenen van een “vrij beroep” in een woning (inclusief bijgebouwen) met een woon- of soortgelijke bestemming is geen planologische ontheffing nodig.

Uitzonderingen Er zijn 2 uitzonderingen waarbij de vrije beroepsbeoefenaar toch verplicht is zich in te schrijven in het handelsregister:

  • Als de vrije beroepsbeoefenaar zijn activiteiten ontplooit in een rechtspersoon, een V.O.F. of C.V. Bijvoorbeeld: de samenwerking van Advocaten in een B.V. Let op: een maatschap wordt niet ingeschreven.
  • Als de activiteiten van de vrije beroepsuitoefening op zodanige bedrijfsmatige wijze georganiseerd zijn dat er sprake is van een onderneming. Bijvoorbeeld: huisarts is een vrij beroep maar wanneer een huisarts zijn dienstverlening uitbreidt door een gezondheidscentrum te openen en daarvoor een apotheker en fysiotherapeut in dienst neemt kan er sprake zijn van een onderneming.

4. Detailhandel aan huis

Voorwaarden U mag gedeelten van uw woning gebruiken voor detailhandel aan huis onder de volgende voorwaarden: Wonen blijft de hoofdfunctie van uw woning; Het vloeroppervlak wat gebruikt wordt voor verkoopruimte, is niet groter dan 25m2; Het gebruik hindert het verkeer niet en leidt niet tot parkeeroverlast. Uw werkzaamheden vanuit huis leveren niet veel hinder op voor het woonmilieu en doen geen afbreuk vaan het woonkarakter van de omgeving; De werkzaamheden worden door de bewoner(s) van het huis uitgeoefend; Er wordt geen horeca uitgeoefend; De winkelruimte voldoet aan de normen van wet- en regelgeving, zoals (brand) veiligheid, bouwbesluit, reclame- uitingen en milieu; Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Indien u detailhandel In levensmiddelen wilt starten dan is er tevens een verplichte registratie bij de Voedsel en Warenautoriteit vereist.

Voor het starten van detailhandel aan huis is overigens altijd een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening vereist, tenzij uw activiteiten worden toegestaan volgens de nota detailhandelsvisie (pdf)