Tweesporenbeleid: Excellent Gastheerschap en Clusteraanpak

Almere borduurt voort op het tweesporenbeleid; Excellent Gastheerschap en de clusteraanpak.

Excellent Gastheerschap

Het eerste spoor is Excellent Gastheerschap. Deuren openen voor nieuwe ondernemers maar vooral ook een goede gastheer zijn voor de bedrijven die er al zijn. Daarom blijft Almere haar dienstverlening verbreden en verbeteren. De samenwerking in de regio neemt hierin een belangrijke positie in.

Het gastheerschap is er voor alle ondernemers en initiatiefnemers. Het gaat ons niet alleen om de rode loper uitleggen voor nieuwe ondernemers. Ook de ondernemers, die nu al in de stad zijn, willen we ondersteunen in hun ondernemerschap. We continueren dan ook het faciliteren van ondernemerschap met de dienstverlening van de gemeente aan initiatiefnemers/ondernemers. Met de komst van het ondernemersplein heeft ondernemend Almere een zichtbaar ontmoetings- en aanspreekpunt bij de gemeente gekregen.

Tevens willen we de vraag van elke type initiatiefnemer of ondernemer naar huisvesting blijven accommoderen in Almere. In het algemeen is de ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van onze werklocaties (‘schoon, heel en veilig’) prima.

Voortbouwend op de reeds gelegde basis willen wij het proces van vergunningverlening c.q. grondverkoop voor vestiging c.q. uitbreiding van gevestigde en nieuwe bedrijven verder optimaliseren. Het gaat daarbij om de werving van bedrijven uit binnen- en buitenland, heldere en soepele toepassing van regelgeving en het verbinden en volgen van initiatieven. Daarbij willen we doorgaan met de cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie om initiatieven (van ondernemers en initiatiefnemers) mogelijk te maken.

Naast de optimalisering van de gemeentelijke dienstverlening willen we de dienstverlening van de gemeente via het Ondernemersplein Almere verbreden mits daar behoefte aan is. Het kan dan gaan om het faciliteren van vraagstukken voor specifieke groepen ondernemers bijvoorbeeld via bijeenkomsten op het ondernemersplein of een expertisecentrum bedrijfsfinanciering.

Naast de dienstverlening via het ondernemersplein willen wij knelpunten aanpakken, die ondernemers signaleren, voor hun bedrijfsvoering direct relevant zijn en waar de gemeente wat aan kan doen. Het gaat ondernemers vaak om knelpunten van personeel zoals een tekort aan ICT-technici. Als gemeente kunnen we ondernemers ontzorgen van hun vraag naar personeel. Bijvoorbeeld in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast gaat het om knelpunten van financiering van vernieuwende activiteiten (zoals fonds voor MKB of business development), ‘investor development’ van gevestigde bedrijven in Almere (zoals ondersteuning van business events) en marketing.

Specifiek voor de internationaal georiënteerde bedrijven in Almere en de regio willen wij een goed gastheer zijn door hen te ondersteunen met ‘investor development’ en kansen in het buitenland via handelsmissies.

Clusteraanpak

Ons tweede spoor is het versterken van het Almeerse bedrijvenlandschap. Onderhouden wat we hebben en tegelijkertijd onze stad economisch verder ontwikkelen. Ook kansrijke clusters moeten we door ontwikkelen: waarin zijn wij als stad onderscheidend en welke clusters zetten de identiteit van Almere kracht bij?

Ondernemers kunnen groeien als ze vernieuwen. Stimulering van economische vernieuwing is mogelijk door samen te werken tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen en overheden in en om Almere (=clusteraanpak). Uit deze samenwerking komen nieuwe verbindingen tussen deze partijen en daarmee innovaties voor de markt tot stand. De ervaring leert dat nieuwe producten en diensten vooral tot stand komen tussen partijen uit verschillende sectoren in plaats van uit dezelfde sector. Daarom continueren we onze reeds eerder ingezette clusteraanpak.

We willen de clusteraanpak verbreden naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hanteren we de potenties die ondernemers in de markt zien als leidraad voor oplossingen. Zo evolueert de clusteraanpak van: 

De ervaring leert dat vernieuwingen veelal buiten de ‘geëigende’ paden tot stand komen. Dit is wat ons betreft niet limitatief. In de aanloop naar de Floriade willen we ondernemers uitdagen om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in Almere als New Town/Growing Green City op te pakken.

Naast het verbreden van deze clusteraanpak willen we ook specifieke randvoorwaarden faciliteren, die voortkomen uit de marktvraag van ondernemers uit (de verbinding van) deze clusters. Mogelijke voorbeelden zijn expertisecentra (zoals het bestaande Big Data Value Center of Jan van Es-instituut), specifieke opleidingen (zoals de huidige lectoraten Big Data bij Windesheim en Groen ondernemerschap CAH) of financiering van MKB in specifieke speerpunten (zoals het Technofonds).

De speerpunten logistiek & handel en luchthaven Lelystad met luchthavengerelateerde bedrijvigheid blijven kansrijke sectoren die van belang zijn voor de economie van Almere. Dit betekent echter dat de clusteraanpak niet meer van toepassing is hierop.

Health & Wellness: Almere de gezondste stad?

Health & Wellness: Almere de gezondste stad?   

De gezondheidssector is dynamisch. De zorgconsument wordt veeleisender, het zorgstelsel is voortdurend in beweging en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Preventie kan mens en maatschappij gezonder maken en een oplossing bieden aan de nog steeds toenemende kosten van de gezondheidszorg, mede als gevolg van de vergrijzing. Het huidige kabinet heeft plannen in uitvoering waarbij er daadwerkelijk beweging is gekomen in de bekostiging en de uitvoering van de langdurige zorg. Maar er moet nog veel meer veranderen in de sector.

Almere wil met de focus op gezondheid een maatschappelijke beweging met veel draagvlak op gang helpen. Almere kent een relatief jonge populatie en een gezonde jeugd is de toekomst. Tegelijkertijd vergrijst onze bevolking. In Almere liggen veel kansen om samen duurzame veranderingen te initiëren door in te zetten op een gezonde jeugd en in te spelen op de zorgvragen van onze ouderen. Autonomie en vermogen om gezonde keuzes te maken zijn belangrijke voorwaarden om die duurzame veranderingen te realiseren.

Een gezonde basis

Gelukkig biedt Almere een gezonde basis voor u om te ondernemen in de health sector. Als stad met een groeiende, maar ook ouder wordende bevolking, werken we met onze partners aan:

  • Een compleet aanbod van eerste- en tweedelijns zorginstellingen
  • Het tot stand brengen van nieuwe, kleinschalige woonzorgvormen door intensieve samenwerking tussen corporaties, verzekeraars, ontwikkelaars, investeerders, technologiebedrijven en zorgaanbieders.
  • Slimme technologisch gestuurde systemen en toegankelijkheid van lokale data
  • Het stimuleren van een gezonde leefstijl, met name van jongeren.

Dit alles gericht op een gezonde leefstijl in de groene en schone omgeving van Almere. Deze ontwikkeling ligt in de lijn van Growing Green Cities (GGC) met de pijler Healthying the City. GGC is het overkoepelende gedachtegoed van de Floriade 2022.

Wat biedt de gemeente Almere?

  • Fysieke ruimte en heldere en soepele toepassing van regelgeving voor gezondheid gerelateerde initiatieven
  • Toegang tot een breed netwerk van toonaangevende bedrijven die zich bezig houden met R&D, zorglogistiek, E-health, sales & services rondom zorginstellingen
  • Versterking van dit netwerk met nieuwe spelers
  • Een breed scala aan opleidingen waardoor we in staat om uw (zorg-)professionals vakkundig op te leiden in onze stad.

Wilt u ook bijdragen aan een gezond Almere? Laat ons weten wat uw plannen zijn en neem contact op met het Team Health & Wellness van de gemeente Almere: 0653737444 of stuur een e-mail naar A. Veluwenkamp (link naar emailadres)

Growing Green Cities

In 2022 zal de Floriade in Almere georganiseerd worden. In de komende tien jaar wil de gemeente Almere proberen de tuinbouwsector, kennisinstituten en “groene” ondernemers in Flevoland bijeen te brengen om samen innovaties te ontwikkelen en uit te testen. ‘A call to action’ voor Growing Green Cities. Almere wil daarbij niet alleen de motor zijn voor het kennis- en innovatieplatform, maar ook de ‘Proeftuin’, dé plaats waar innovaties uitgetest kunnen worden. In de aanloop naar en tijdens de Floriade biedt Almere volop ruimte voor de (grootschalige) implementaties van innovaties op het gebied van Growing Green Cities.

Regieprogramma Van Afval naar grondstof: circulaire economie

Onze economie is afhankelijk van grondstoffen. Als de beschikbaarheid in gevaar komt kan dit leiden tot onvoorspelbare fluctuaties in prijs en kwaliteit. Onder invloed van verschuiving van (economische) machtsverhoudingen lopen de Nederlandse economie en de concurrentiepositie mogelijk gevaar. De afhankelijkheid van grondstoffen heeft daarnaast zijn weerslag op mens, klimaat, biodiversiteit en milieu, wat eveneens een directe bedreiging van onze welvaart en ons welzijn kan betekenen.

De wereldwijde vraag naar grondstoffen stijgt door de sterke groei van de wereldbevolking en de welvaart. In 2050 telt onze planeet 9 miljard inwoners. Dat zijn 9 miljard mensen die eten, drinken, reizen, televisie kijken. Het zijn 9 miljard mensen die gewend zijn aan een hoog welvaart- en welzijnsniveau (Europa, VS) of daar in rap tempo naar op weg zijn, bijvoorbeeld de BRIC-landen. Op basis van het huidige grondstoffenverbruik per inwoner hebben we tegen die tijd twee planeten nodig om de mensheid te onderhouden.

Een toenemend aantal economieën neemt maatregelen om hun grondstoffenvoorziening zeker te stellen. Het creëren van strategische voorraden, proactieve acquisitie door (semi)staatsbedrijven, exportbeperkingen en ’landgrabbing’ zijn maatregelen die de grondstoffenmarkten onder druk zetten en een belemmering vormen voor de vrijhandel. Waar toegang tot schaarsere grondstoffen moeizamer wordt, neemt het belang van hergebruik en vervanging toe.

Europa heeft weinig eigen en ruwe grondstoffen, behalve in de vorm van producten; de ontelbare auto’s, koffiezetapparaten, mobieltjes en textiel van de Europese consument. Bij stijgende grondstofprijzen wordt het rendabel die producten opnieuw te gebruiken. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zet daarom de komende periode extra in op het sluiten van materialenkringlopen, oftewel het creëren van ‘grondstoffenrotondes’. Een grondstoffenrotonde richt zich op het sluiten van kringlopen voor grondstoffen en hoogwaardige recycling, waar zowel milieu als economie baat bij hebben: de circulaire economie.

Ons land en de gemeente Almere wil en kan via de EDBA een belangrijke rol spelen in deze circulaire economie. Het doel is de economische groei verder los te koppelen van het verbruik van grondstoffen. Dus niet verbruiken en opmaken, maar gebruiken en hergebruiken, anders treft op den duur de schaarste onze economie in het hart. Op zoek naar een andere grondstof dan katoen, een beter milieu, een duurzame economie en meer werkgelegenheid, houdt de EBBA zich bezig met verschillende (internationale) partners voor het sluiten van de productieketen voor het recyclen van katoen.

Om de gerecyclede kleding te kunnen volgen, wordt samengewerkt met Martin Havik, oprichter van REMO Recycle Movement, welke een track & trace systeem aan het ontwikkelen is. Dit houdt in dat de informatie over de kleding in het hele proces wordt opgeslagen in een database, waardoor door middel van de QR-code op de tag informatie gelezen kan worden over de betrokken partners in het proces en de hoeveelheden bespaarde liters water en CO2 uitstoot. Dit systeem is uniek in de wereld en een cruciale stap in het recyclen van textiel.

meer info via S.Strijbos

ICT en mediabedrijven maken Almere de intelligentste stad

Almere biedt volop kansen voor ICT en mediabedrijven. Toonaangevende ondernemers als Media HoVe, PROBEGIN, Nationaal Gaming Centre en Stokvis&Stokvis zijn inmiddels overtuigd van Almere als vestigingslocatie. Deze bedrijven zien de meerwaarde van het leggen van verbindingen. Hierbij gaat het over uitstekende infrastructuurverbindingen in de vorm van een glasvezelnetwerk dat in Almere op alle locaties aanwezig is. Door verregaande samenwerking tussen ondernemers actief in de ICT en mediasector zijn bovendien sterke netwerkverbindingen zichtbaar.

Met een relatief jonge en vooruitstrevende bevolking heeft Almere een innovatief ondernemersklimaat voor ICT en mediabedrijven. Aanstormende talenten, de zogenoemde New Urban Creatives Almere (NUCA’s) doen goede zaken binnen en met grote bedrijven. Bovendien leveren Almeerse ICT en mediabedrijven een aantoonbare economische bijdrage aan de zorgsector en media- en entertainmentindustrie in de Metropoolregio Amsterdam.

De gemeente Almere biedt ondernemers in het programma Almere Data Capital een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van ‘big data’. Doordat ICT bedrijven inzetten op big data analytics en nieuwe toepassingen van media werken we in Almere samen aan een Smart Society.

Wilt u ook onderdeel uitmaken van deze Smart Society? Laat ons weten wat uw plannen zijn en neem contact op met het team ICT & Media van de gemeente Almere.  Meer info via F. Halsema 

Smart Society Almere

Via Almere Smart Society werkt de gemeente samen met internationale topbedrijven om in Almere te innoveren. Zowel strategisch op de lange termijn is er een agenda en er zijn concrete voorbeelden in ontwikkeling voor de korte termijn. Nadrukkelijk is het de manier van werken van de samenwerking Almere Smart Society om ook Almeerders en Bedrijven te betrekken bij deze innovatie. Het uiteindelijk doel is om de kwaliteit van leven van mensen en het ondernemersklimaat te verbeteren met behulp van ICT.

Samen maken we leven en ondernemen in Almere beter, makkelijker en goedkoper. En als we toch bezig zijn nog leuker ook. Almere Datacapital is een visionair programma dat is voortgekomen uit de Economic Development Board Almere om de kansen en mogelijkheden te benutten die de opkomst en ontwikkeling van ‘Big Data’ te bieden heeft. Sinds kort is er een heus Big Data Value Center in gebruik genomen. Almere timmert zo hard aan de weg om een van die ‘hot spots’ te worden, waar de innovatie en vooruitgang in ICT alle ruimte en ondersteuning krijgt die deze tijd zo dringend nodig heeft. Meer informatie is te vinden op de website van Almeredatacapital.